สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน


ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
 
บุคลากรในโรงเรียน

นางวารินทร์ มณีทอง
ผู้รับใบอนุญาต
  
นางสุภาพร มณีทอง
ฝ่ายบริหาร
  
  
นางเอมนิตย์ ดีเจริญชิตพงศ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  

นางสาวสุจิตรา คชาไพร
ครูธุรการ(บัญชี-การเงิน )

นางประทีป สถิตย์ขราณี
ครูธุรการ(การเงิน )

นางสาวภัคญดา เอี่ยมสอาด
อนุบาล 1/1

นางสาวภิญญาภัทร อิ่มสว่าง
เตรียมอนุบาล

นางสาวศิราณี จันทร์งาม
อนุบาล1/2

นางสาวสกุลญาภา ณัฐนันท์ชา
ครูอนุบาล2/1

นางสาวสุภัสสร พรมมา
อนุบาล2/2

นางเอมนิตย์ ดีเจริญชิตพงศ์
อนุบาล3/1

นางสาวแววตา ใจเด็จ
อนุบาล3/2
โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220